Диалипон Турбо р-р д/инф 1,2% 50мл №10 фл

Диалипон Турбо р-р д/инф 1,2% 50мл №10 фл
Диалипон Турбо р-р д/инф 1,2% 50мл №10 фл
MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01CF74ED.842A2760" Данный документ является веб-страницей в одном файле, также называемой файлом веб-архива. Если вы видите это сообщение, значит, данный обозреватель или редактор не поддерживает файлы веб-архива. Загрузите обозреватель, поддерживающий веб-архивы, например Windows® Internet Explorer®. ------=_NextPart_01CF74ED.842A2760 Content-Location: file:///C:/680B9755/UA07940101_5D95.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" ЗАТВЕРДЖЕi= 3;О

ІНСТРУКЦІЯ= ;

для медичного застосуванl= 5;я лікарськогl= 6; засобу

 

ДІАЛІПО = 53;®

(DIALIPON)

 

Склад:

дію= 095;а речовина: thioctic acid;

1 мл розчину містить меглюміновl= 6;ї солі альфа-л= 110;поєвої кислоти 58,382 мг, що у перерахуваl= 5;ні на 100 % речовинm= 1; відповідає 30 мг альфа-ліп= оєвої кислоти;

доп= 086;міжні речовини: меглюмін (N-метилглю= 082;амін), поліетиленk= 5;ліколь 300 (макрогол 300), вода для ін’= 108;кцій.

 

Лікарська форма. &= #1056;озчи= ;н для інфузій.

Основні фізико-хімі = 95;ні властивостo= 0;: прозора рідина жовтого кольору.

 

Фар= 084;акотерапев&= #1090;ична група. h= 7;асоби, що впливают = 00; на систему т= 088;авлення та метаболічнo= 0; процеси. Код АТХ А16А Х01= .

 

Фармак= ;ологічні властивостo= 0;.

Фармакодин= 072;міка. =

Тіоктова кислота – речовина, подібна до вітамінів, а= 083;е яка утворюєтьсn= 3; в організмі = 110; виконує фун = 82;цію кофермента при окислювальl= 5;ому декарбоксиl= 3;уванні a-к&= #1077;токислот. Спричинена цукровим діабетом гіперглікеl= 4;ія призводить до відкладе = 85;ня глюкози на матричних протеїнах кровоносниm= 3; судин та утворення кінцевих продуктів прогресуючl= 6;го глікозилювk= 2;ння. Цей процес призводить до зменшенн = 03; ендоневралn= 0;ного кровотоку т = 72; ендоневралn= 0;ної гіпоксії/іш = 77;мії, пов’язаних = 79; підвищеним = 91;творенням вільних кисневих радикалів, я= 082;і пошкоджуютn= 0; нерв, а також до збідненн = 03; у периферич = 85;их нервах такого антиоксидаl= 5;ту як глутатіо = 85;. У дослідженнn= 3;х на щурах тіоктова кислота таким чином впливала на біохімічниl= 1; процес, спричинениl= 1; цукровим діабетом, як= 080;й був спровоковаl= 5;ий стрептозотl= 6;цином, що зменшува = 83;ось утворення кінцевих продуктів прогресуючl= 6;го глікозилювk= 2;ння, покращувавl= 9;я ендоневралn= 0;ний кровоток, підвищувавl= 9;я фізіологічl= 5;ий вміст глутатіону, який діє в ураженому д = 10;абетичним процесом нерві подібно до д= 110;ї антиоксидаl= 5;ту на вільні радикали. Ці ефекти, що спостерігаn= 2;ться в експериме = 85;ті, свідчать пр = 86; те, що &= #1090;іоктова кислота мож = 77; покращуватl= 0; функцію периферичнl= 0;х нервів. Це стосується сенсорних порушень, як= 110; мають місце = 087;ри полінейропk= 2;тії і можуть проявлятисn= 3; у вигляді дизестезій, парестезій, таких, напри= 082;лад, як відчуття печіння, біль, відчут= 090;я оніміння аб = 86; «повзання мурашок». До= 089;лідження, направлене на вивчення ефективносm= 0;і застосуванl= 5;я тіок = 90;ової кислоти для симптоматиm= 5;ного лікування д = 10;абетичної полінейропk= 2;тії, підтвердилl= 6; дані про сприятливі ефекти тіоктової кислоти на такі досліджуваl= 5;і симптоми як = 087;арестезії, відчуття печіння, оніміння та = 073;іль.

Фармакокін= ;етика.

Тіоктова кислота високою мірою піддається ефекту першого проходженнn= 3; через печінку. У системній б = 10;одоступнос&#= 1090;і присутні значні індивідуалn= 0;ні коливання. Тіокт= 086;ва кислота біотрасфорl= 4;ується шляхом окис = 83;ювання бокового ланцюга та кон’югації = 10; 80-90 % її метаболітіk= 4; виводяться через нирки. Період напіввиведk= 7;ння тіок = 90;ової кислоти становить         25 хвилин, а загальний кліренс у плазмі кров = 10; – 10-15 мл/хв/кг. Після 30-хвили&= #1085;ної інфузії     600 мг= ; тіокт= 086;вої кислоти її вміст у плазмі кров = 10; становить б = 83;изько 20 мкг/мл. У сечo= 0; знаходитьсn= 3; лише незначна кількість виведеної інтактної речовини.

 

Клінічн= ;і характерисm= 0;ики.

Показа= ;ння.

Парестезії при діабетичніl= 1;  полінейроl= 7;атії.

 

Протипока = 79;ання.

Підв= ;ищена чутливість до тіоктово = 11; кислоти або до будь-яког= 086; іншого компонента препарату.

&nb= sp;

В&= #1079;аємодія з іншими лікарськимl= 0; засобами та = 110;нші види взаємодій.=

Тіоктова кислота реагує з іонними комплексамl= 0; металів (наприклад з цисплатиноl= 4;), тому препарат може знижувати ефект цисплатину.

З молекулами цукру (наприклад з розчином ле = 74;улози) тіоктова кислота утворює важкорозчиl= 5;ні комплексні сполуки.

Тіоктова кислота є хелатором металу, тому &#= 1111;ї не можна застосовувk= 2;ти разом з металами (препаратам = 80; заліза, магнію).

Тіоктова кислота мож = 77; посилювати цукрознижуk= 4;альний ефект інсуліну та/або інших протидіабеm= 0;ичних засобів, тому, особливо на початку лікування тіоктовою  кислотою, показаний регулярний контроль рівня цукру = 074; крові. Для запобіганнn= 3; появи симптомів гіпоглікемo= 0;ї в окремих випадках може виникнути п = 86;треба у зниженні дози інсуліну та/або ораль= 085;ого протидіабеm= 0;ичного засобу.

 

Особливос = 90;і застосуванl= 5;я.

При лікуванні хворих на цукровий діабет необ = 93;ідний частий контроль глікемії. У деяких випадках необхідно скоригуватl= 0; дози цукроз = 85;ижувальних засобів для запобіганнn= 3; гіпоглікемo= 0;ї.

Під час лікування полінейропk= 2;тії, завдяки регенераціl= 1;ним процесам, можливе короткочасl= 5;е посилення чутливості, = 097;о супроводжуn= 8;ться парестезієn= 2; з відчуттям «повзання мурашок».

Постійн = 77; вживання алкоголю є фактором ри = 79;ику полінейропk= 2;тії та може змен= 096;ити ефективнісm= 0;ь Діаліпону®. Тому рекоме = 85;дується утриматися від вживанн = 03; алкоголю пі = 76; час лікування препаратом.

Преп= ;арат є світлочутлl= 0;вим, тому ампули слід дістав = 72;ти з упаковки тільки безпосередl= 5;ьо перед використанl= 5;ям.

Пе= вним обмеженням внутрішньоk= 4;енного введення препаратів тіоктової кислоти є літній вік (понад 75 років= ).

 

Зk= 2;стосування у період вагітності або годуван = 85;я груддю.

Застосуван= ;ня тіоктоk= 4;ої кислоти у період вагітності не рекомендуєm= 0;ься через відсу = 90;ність відповідниm= 3; клінічних даних.

Даних про проникненнn= 3; тіоктової кислоти у грудне молоко нема = 08;, тому застосовувk= 2;ти її у період годування груддю не рекомендуєm= 0;ься.

 

Здатні= ;сть впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспl= 6;ртом або іншими м= 077;ханізмами.

Під чаl= 9; застосуванl= 5;я препарату необхідно дотримуватl= 0;ся обережностo= 0; при керуван = 85;і автотранспl= 6;ртними засобами і заняттях іншими потенційно небезпечниl= 4;и видами діял = 00;ності, що потребують підвищеної концентрацo= 0;ї уваги і швидкості психомоторl= 5;их реакцій.

 

Спосіб= ; застосуван= 085;я та дози.

Дозу і тривалість лікування визначає лі = 82;ар індивідуалn= 0;но.

При інтенсивниm= 3; парестезіяm= 3; рекомендуєm= 0;ься внутрішньоk= 4;енне введення препарату у дозі від   10 мл до 20 мл на добу, що відповідає 300-= 600 мг тіоктово = 11; кислоти на добу. Розчин для інфузій застосовувk= 2;ти протягом 2-4 тижнів на початковій стадії лікування. Вміст ампул = 80; розводити у 250 мл 0,9 % розчину натрію хлориду та вводити внутрішньоk= 4;енно, причому тривалість = 10;нфузії має становити н = 77; менше 30 хвилин. Чере= 079; чутливість діючої речо = 74;ини до світла розчин для інфузії готувати бе = 79;посередньо перед введенням т = 72; захищати ві = 76; дії світла, наприклад з = 72; допомогою алюмінієвоo= 1; фольги. Приготовлеl= 5;ий розчин для інфузій мож = 85;а зберігати протягом  6 годиl= 5; за умови захисту від дії світла.

Дл= я подальшої терапії використовm= 1;вати пероральні форми препарату ДіаліпонÒ у дозі        =     300-600 мг тіоктово = 11; кислоти на добу.

 

Діти.

Діалі= 087;он® не рекомендуєm= 0;ься призначати дітям і підл= 110;ткам через відсутністn= 0; клінічного досвіду застосуванl= 5;я препарату даній катег = 86;рії пацієнтів.=

 

Перед= ;озування.

тіоктової кислоти у поєднанні з алкоголем спостерігаn= 8;ться тяжка інтоксикацo= 0;я, що може спричинити летальний наслідок. Клінічна картина отруєння на початку проявляєтьl= 9;я психомоторl= 5;им збудженням або порушенням свідомості = 10; у подальшому протікає з нападами генералізоk= 4;аних судом і розвитком лактатацидl= 6;зу. Наслідками інтоксикацo= 0;ї можуть бути гіпоглікемo= 0;я, шок, рабдомі= 086;ліз, гемоліз, дисеміноваl= 5;е внутрішньоl= 9;удинне згортання крові, пригніченнn= 3; кісткового мозку та мультиоргаl= 5;на недостатніl= 9;ть.

Лікування. При підозрі на значну інтоксикацo= 0;ю (> 80 мг/кг ваги тіла тіоктової кислоти) показана негайна госпіталізk= 2;ція та проведен = 85;я загальнопрl= 0;йнятих заходів (наприклад штучне блювання, промивання шлунка, заст= 086;сування активованоk= 5;о вугілля). Лікування нападів генералізоk= 4;аних судом, лактатацидl= 6;зу та інших наслідків інтоксикацo= 1;ї, що загрожують життю хворого, слі= 076; орієнтуватl= 0; на сучасні принципи інтенсивноo= 1; терапії та проводити симптоматиm= 5;но. До цього час= 091; даних про до= 094;ільність застосуванl= 5;я гемодіалізm= 1;, методів гемоперфузo= 0;ї або гемофільтрk= 2;ції у рамках форсованогl= 6; виведення  тіоктової кислоти немає.

 

Побіч= ;ні реакції.

З боку центральноo= 1; нервової системи: змі= на або порушення смакових відчуттів, головний біль, припливи, підвищена пітливість, утруднене дихання, підвищення внутрішньоm= 5;ерепного тиску, запаморочеl= 5;ня, судоми, порушення зору та двоїння в очах. У більшості випадків ус = 10; вказані прояви минають самостійно.

З боку травного тракту: при швидкому внутрішньоk= 4;енному введенні препарату спостерігаl= 3;ися нудота, блювання, діарея, біль у животі, які &= #1084;инали самостійно.

З боку систем = 80; кровотвореl= 5;ня: петехіальн&#= 1110; крововиливl= 0; у слизові оболонки/шк = 10;ру, порушення функції тромбоцитіk= 4;, гіпокоагулn= 3;ція, геморагічнl= 0;й висип (пурпура), тромбофлебo= 0;т.

Пор= 091;шення метаболізмm= 1;: вн= аслідок покращеногl= 6; засвоєння глюкози у деяких випадках може знижуватисn= 3; рівень цукру в крові, через що мо= 078;лива поява симптомів подібних до = 075;іпоглікемі&= #1111;, таких як запаморочеl= 5;ня, підв = 80;щена пітливість, головний біль, розлад= 080; зору.

З боку імунно = 11; системи: шкі= 088;ні висипання, кропив'янка, свербіж, екз= 077;ма, а також системні реакці&= #1111; аж до розвитку анафілактиm= 5;ного шоку.

З боку серцево-суд = 80;нної системи: при швидкому внутрішньоk= 4;енному введенні можуть спостерігаm= 0;ися біль = 091; ділянці серця, тахікардія, що минають самостійно.

Ін= ші: реакціo= 1; у місці введення, сла= 073;кість.

 

Тk= 7;рмін придатностo= 0;. 5 років.

Не застосовувk= 2;ти препарат після закінчення терміну придатностo= 0;, зазначеногl= 6; на упаковці.

 

Умови зберігання. Зберігати в оригінальнo= 0;й упаковці пр = 80; температурo= 0; не вище 25 оС. Зберігати у недоступноl= 4;у для дітей місці.

 

Несу= ;місність. Діаліпон® реагує in vitro з іонними комплексамl= 0; металів (наприклад з цисплатиноl= 4;), тому препарат може знижувати ї = 93; ефект. Діалі= 087;он® з цукрами утворює важко розчинні комплексні сполуки. Через це інфузійний розчин Діал = 10;пону® несумісний = 79; розчинами глюкози, фруктози, ро= 079;чином Рінгера. Препарат несумісний = 79; розчинами, я= 082;і містять сполуки, що вступають у реакцію з SH-групами або дисульфіднl= 0;ми містками. Для розведення  препа= рату вико = 88;истовувати лише 0,9 % розчиl= 5; натрію хлор = 80;ду.

 

Упаковка. П= 086; 10 мл або 20 мл в ампулі; по 5 або 10 ампул у пачці.

По 5 ампул у блістері; по 1 або 2 блістери у пачці.

 <= /p>

Кате= 075;орія відпуску. За рецептом.

 

Виробник.= ПАТ «Ф&= #1072;рмак».

=  

i= 2;ісцезнаход= 078;ення. Укр= аїна, 04080, м= ;. Київ, вул. Фрунзе, 63.

 

------=_NextPart_01CF74ED.842A2760 Content-Location: file:///C:/680B9755/UA07940101_5D95.files/themedata.thmx Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: application/vnd.ms-officetheme UEsDBBQABgAIAAAAIQCCirwT+gAAABwCAAATAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbKyRy2rDMBBF 94X+g9C22HK6KKXYzqJJd30s0g8Y5LEtao+ENAnJ33fsuFC6CC10IxBizpl7Va6P46AOGJPzVOlV XmiFZH3jqKv0++4pu9cqMVADgyes9AmTXtfXV+XuFDApmaZU6Z45PBiTbI8jpNwHJHlpfRyB5Ro7 E8B+QIfmtijujPXESJzxxNB1+SoLRNegeoPILzCKx7Cg8Pv5DCSAmAtYq8czYVqi0hDC4CywRDAH an7oM9+2zmLj7X4UaT6DF9jNBDO/XGD1P+ov5wZb2A+stkfp4lx/xCH9LdtSay6Tc/7Uu5AuGC6X t7Rh5r+tPwEAAP//AwBQSwMEFAAGAAgAAAAhAKXWp+fAAAAANgEAAAsAAABfcmVscy8ucmVsc4SP z2rDMAyH74W9g9F9UdLDGCV2L6WQQy+jfQDhKH9oIhvbG+vbT8cGCrsIhKTv96k9/q6L+eGU5yAW mqoGw+JDP8to4XY9v3+CyYWkpyUIW3hwhqN727VfvFDRozzNMRulSLYwlRIPiNlPvFKuQmTRyRDS SkXbNGIkf6eRcV/XH5ieGeA2TNP1FlLXN2Cuj6jJ/7PDMMyeT8F/ryzlRQRuN5RMaeRioagv41O9 kKhlqtQe0LW4+db9AQAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEAa3mWFoMAAACKAAAAHAAAAHRoZW1lL3Ro ZW1lL3RoZW1lTWFuYWdlci54bWwMzE0KwyAQQOF9oXeQ2TdjuyhFYrLLrrv2AEOcGkHHoNKf29fl 44M3zt8U1ZtLDVksnAcNimXNLoi38Hwspxuo2kgcxSxs4ccV5ul4GMm0jRPfSchzUX0j1ZCFrbXd INa1K9Uh7yzdXrkkaj2LR1fo0/cp4kXrKyYKAjj9AQAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEAoLwYxrUG AACDGwAAFgAAAHRoZW1lL3RoZW1lL3RoZW1lMS54bWzsWc9uG0UYvyPxDqO9t7ETO42jOFXs2A20 aaPYLepxvB7vTjO7s5oZJ/WtSo9IIERBHKgEXDggIFKLuLTv4D5DoAiK1Ffgm5ldeyfekKSNoILm EHtnf9//P/PNeOXy3YihXSIk5XHdK18seYjEPu/TOKh7N7vtC0sekgrHfcx4TOreiEjv8uq776zg ZRWSiCCgj+UyrnuhUsny3Jz0YRnLizwhMbwbcBFhBY8imOsLvAd8IzY3XyotzkWYxh6KcQRsx9+M fxo/GR+gG4MB9Ym3mvFvMRASK6kXfCY6mjvJiL5+tj8+GD8dPx4fPLsH35/C58eGtr9T1hRyJJtM oF3M6h6I7vO9LrmrPMSwVPCi7pXMnze3ujKHl1Mipo6hzdG1zV9KlxL0d+aNTBH0JkLL7Urt0vqE vwEwNYtrtVrNVnnCzwCw74PlVpc8z0p7qdzIeOZA9uss72apWqq4+Bz/hRmda41Go1pLdbFMDch+ rczgl0qLlbV5B29AFl+dwVcaa83mooM3IItfnMG3L9UWKy7egEJG450ZtA5ou51yn0AGnG0UwpcA vlRK4VMUZMMk27SIAY/VaXMvwne4aAOBJmRY0RipUUIG2IdEb+KoJyjWAvEywbk3dsmXM0taNpK+ oImqe+8nGIpmyu/lk+9fPnmEDvcfH+7/fHj//uH+j5aRQ7WB4yBP9eLbT/58eA/98eirFw8+K8bL PP7XHz785emnxUAop6k6zz8/+O3xwfMvPvr9uwcF8DWBe3l4l0ZEoutkD23zCAwzXnE1Jz1xNopu iGmeYi0OJI6xllLAv6VCB319hFkaHUePBnE9eEtAOykCXhnecRTuhGKoaIHkq2HkADc5Zw0uCr1w VcvKubk7jINi4WKYx21jvFsku4ljJ76tYQJ9NUtLx/BmSBw1txiOFQ5ITBTS7/gOIQXW3abU8esm 9QWXfKDQbYoamBa6pEt7TjZNiTZoBHEZFdkM8XZ8s3kLNTgrsnqd7LpIqArMCpTvEua48QoeKhwV seziiOUdfg2rsEjJzkj4eVxLKoh0QBhHrT6RsojmhgB7c0G/iqGDFYZ9k40iFykU3SnieQ1znkeu 851miKOkCNuhcZjHvid3IEUx2uKqCL7J3QrRzxAHHB8b7luUOOE+uRvcpIGj0jRB9Juh0LGE1u10 4IjGf9eOGYV+bHPg/NoxNMDnXz4syKw3tRGvwZ5UVAkbR9rvcbijTbfJRZ+++T13HQ/jLQJpPrvx vG25b1uu959vucfV82kb7bS3QtvVc4Mdks3IHJ16Yh5QxjpqxMg1aYZmCftGvw2Lmo85UJLJiSoJ 4Wva5x1cILChQYKrD6gKOyFOYOAue5pJIFPWgUQJl3DwM8uFvDUehnZlj41VfaCw/UFitcn7dnlB L2fnhgkbs/sE5rCaCVrQDE4rbOFSyhTMfhVhZa3UqaWVjWqm9TnSJiZDTGdNg8WJN2EgQTDGgJcX 4UivRcNBBTPS1363e3EWFhOF8wyRDHGfpDHSds/GqGyClOWKuTmA3CmIkT4EnuC1nLSaZvsa0k4T pLy4yjHisui9TpSyDJ5GSdfxkXJkcb44WYz26l6tOl/1kI+TujeAMy58jRKIutQzIGYB3CX5Sti0 P7GYTZVPo1nLDHOLoAzXGNbvMwY7fSARUq1jGdrUMK/SFGCxlmT1n6+CW8/LAJvpr6DFwhIkw7+m BfjRDS0ZDIiv8sHOrWjf2ce0lfKhIqIT9vdQjw3FNobw61QFe/pUwlWF6Qj6Ae7ZtLfNK7c5p0WX v90yOLuOWRLitN3qEs0q2cJNHU90ME859cC2Qt2NcWc3xZT8OZmST+P/mSl6P4Gbg4W+joAPN78C I12vdY8LFXLoQklI/baAQcL0DsgWuKuF15BUcP9sPgXZ1Z+25iwPU9ZwAFTbNECCwn6kQkHIFrQl k30nMCune5dlyVJGJqNy6srEqt0ju4R1dQ9c1Hu7h0JIddNN0jZgcEfzz31OK6gX6CEnX29OD5ns vbYG/unJxxYzGOX2YTPQZP6fqFiwq1p6Q57tvXlD9IvpmFXJqgKE5baCWlr2r6jCGbda27FmLJ6v ZspBFGcthsXJQJTA/Q/S/2D/o8Jn9pcMvaF2+Tb0VgQ/RGhmkDaQ1Rfs4IF0g7SLPRic7KJNJs3K ujYdnbTXss36nCfdidwjztaanSbeZ3T2ZDhzxTm1eJ7OTj3s+NquHetqiOzREoWlQXawMYExv4Ll f6XivTsQ6HW47x8yJU0ywW9OAsPo2TF1AMVvJRrS1b8AAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQAN0ZCf tgAAABsBAAAnAAAAdGhlbWUvdGhlbWUvX3JlbHMvdGhlbWVNYW5hZ2VyLnhtbC5yZWxzhI9NCsIw FIT3gncIb2/TuhCRJt2I0K3UA4TkNQ02PyRR7O0NriwILodhvplpu5edyRNjMt4xaKoaCDrplXGa wW247I5AUhZOidk7ZLBggo5vN+0VZ5FLKE0mJFIoLjGYcg4nSpOc0IpU+YCuOKOPVuQio6ZByLvQ SPd1faDxmwF8xSS9YhB71QAZllCa/7P9OBqJZy8fFl3+UUFz2YUFKKLGzOAjm6pMBMpburrE3wAA AP//AwBQSwECLQAUAAYACAAAACEAgoq8E/oAAAAcAgAAEwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAW0NvbnRl bnRfVHlwZXNdLnhtbFBLAQItABQABgAIAAAAIQCl1qfnwAAAADYBAAALAAAAAAAAAAAAAAAAACsB AABfcmVscy8ucmVsc1BLAQItABQABgAIAAAAIQBreZYWgwAAAIoAAAAcAAAAAAAAAAAAAAAAABQC AAB0aGVtZS90aGVtZS90aGVtZU1hbmFnZXIueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAKC8GMa1BgAAgxsA ABYAAAAAAAAAAAAAAAAA0QIAAHRoZW1lL3RoZW1lL3RoZW1lMS54bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEA DdGQn7YAAAAbAQAAJwAAAAAAAAAAAAAAAAC6CQAAdGhlbWUvdGhlbWUvX3JlbHMvdGhlbWVNYW5h Z2VyLnhtbC5yZWxzUEsFBgAAAAAFAAUAXQEAALUKAAAAAA== ------=_NextPart_01CF74ED.842A2760 Content-Location: file:///C:/680B9755/UA07940101_5D95.files/colorschememapping.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml ------=_NextPart_01CF74ED.842A2760 Content-Location: file:///C:/680B9755/UA07940101_5D95.files/filelist.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml; charset="utf-8" ------=_NextPart_01CF74ED.842A2760--
Препарат вводится внутривенно капельно. Диалипон ® Турбо вводят непосредственно из флакона (т.е. без растворителя) в дозе 600 мг в сутки (содержимое 1 флакона) в течение не менее 30 мин. В связи с тем, что альфа-липоевая кислота чувствительна к действию света, флаконы следует хранить в картонной упаковке до непосредственного их применения. Курс лечения - 2-4 недели. В дальнейшем можно продолжить прием препарата в капсулах в дозе 600 мг в сутки.
Есть в наличии
Код товара: A16A X01
Производитель: ФАРМАК
Классификация: Медикаменты
Адрес аптеки
Цена
Кол-во
Наличие
AKS

ул. Заболотного, 31

095-480-17-08

949.70 грн.
6 шт
AKS

ул. Королева, 33

35-97-72

869.60 грн.
3 шт
AKS

ул. Мясоедовская, 33

703-68-49; 094-955-98-49

867.20 грн.
3 шт
AKS

п.Авангард, ул. В. Спрейса, 3

050-468-19-71

895.50 грн.
2 шт
AKS

ул. Королева, д. 114/1

050-468-19-72

850.60 грн.
2 шт
AKS

с.Коблево, ул.Одесская, 2/4

050 468 19 49.

916.80 грн.
2 шт
AKS

пр. Добровольского, 159

703-35-82; 094-955-65-82

847.50 грн.
2 шт
AKS

пгт. Овидиополь, ул. Тараса Шевченко, д. 422

(048)788-62-98

847.50 грн.
2 шт
AKS

Черноморск, ул. Виталия Шума, 4

050-468-19-44

857.40 грн.
2 шт
AKS

ул. Космонавтов, 9

766-88-50

858 грн.
1 шт
Enter

ул. Гагаринское плато, д. 5-Б

050-468-19-61

839 грн.
1 шт
AKS

ул. Люстдорфская дор., 27

771-70-21

869.60 грн.
1 шт
AKS

ул. Кравцова, 2

0504681980

922.20 грн.
1 шт
AKS

ул. Пантелеймоновская, 70

49-67-41

861.60 грн.
1 шт
AKS

г. Подольск, ул.50 лет Октября, 101

04862-21784

850.60 грн.
1 шт
AKS

ул. Королева, 49

746-15-51

841.90 грн.
1 шт
AKS

г. Измаил, ул.Тельмана, 3, КЗ Ізмаїльської районної ради "Інфекційна лікарня"

097 218 89 94

949.70 грн.
1 шт
AKS

ул. Канатная, 78

709-40-23

922.80 грн.
1 шт
AKS

ул. Польская, 14

770-92-25; 094-996-32-25

847.50 грн.
1 шт
AKS

ул. Ивана и Юрия Липп, 1 (А40)

700-20-69; 094-952-50-69

874 грн.
1 шт
AKS

ул. Семена Палия, 118

750-50-46

846.70 грн.
1 шт
AKS

ул. Екатерининская, 48

722-94-08

865.60 грн.
1 шт
AKS

ул. Глушко, 12

770-14-05; 094-995-54-05

847.50 грн.
1 шт
AKS

ул. Семена Палия, 119

759-23-58; 094-921-53-58

878.70 грн.
1 шт
AKS

ул. Генерала Петрова, 33

762-57-85

896.40 грн.
1 шт
AKS

ул. Д. Ойстраха, 1

709-40-19; 094-917-40-19

949.70 грн.
1 шт
AKS

пр. Добровольского, 98

050-468-19-47

835.40 грн.
1 шт
AKS

ул. Филатова, 86

759-49-76; 094-921-69-76

868.20 грн.
1 шт
AKS

пр. Добровольского, 73

788-23-67; 094-886-23-67

847.50 грн.
1 шт
AKS

ул. Бочарова, 1

050-554-0015

850.70 грн.
1 шт
AKS

ул. Филатова, 53

050-486-19-67

841.90 грн.
1 шт
AKS

ул. Черняховского, 1А

795-30-92; 094-951-60-92

847.50 грн.
1 шт
AKS

пр. Добровольского, 109 (угол)

798-28-10; 050 468 19 87

910.30 грн.
1 шт
AKS

г. Южный, ул. Мира, 19Е

(04842) 3-12-02

847.50 грн.
1 шт
AKS

г. Южный, ул. Ново-Билярская, 22/1Б

(04842) 2-39-08

847.50 грн.
1 шт
AKS

ул. Семена Палия, 88

795-30-56; 094-951-60-56

847.50 грн.
1 шт
AKS

ул. Одесса-Главная, 35

784-85-70

847.50 грн.
0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Пастера, 36

723-76-88

847.50 грн.
0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Шклярука, 12Д

783-19-63

850.60 грн.
0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Педагогическая, 23-Б, оф.3

050 620 04 34

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Новосельского, 65

770-14-08; 094-995-54-08

847.50 грн.
0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Нежинская, 65

701-12-09; 094-953-42-09

0 шт
Сообщить о наличии
Enter

ул. Пантелеймоновская, 70

717-33-49

904.20 грн.
0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Семена Палия, 77

704-50-19; 094-932-70-19

850.60 грн.
0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Садовая, 2

703-38-24; 094-955-68-24

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Святослава Рихтера, 125/3

0504861948

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Святослава Рихтера, 129

712-73-22

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Святослава Рихтера, 132/1

716-70-21

916.80 грн.
0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Тополева, 26/1

784-23-29

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Старопортофранковская, 67/69

726-10-10

923.50 грн.
0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Михайловская, 8/4

050 468 19 53

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Семена Палия, 98

771-14-03

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Семена Палия, 78

770-14-03; 094-995-54-03

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Семена Палия, 68

700-20-57; 094-952-50-57

850.60 грн.
0 шт
Сообщить о наличии
AKS

г. Подольск, пр. Победы, 23 (Поликлиника)

04862-30067

878.70 грн.
0 шт
Сообщить о наличии
AKS

Одесская обл. пгт. Тарутино, ул. Центральная, 61, З

0503763343

874 грн.
0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Маршала Малиновского, 55/1

050 468 19 56

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Жукова, 5

702-97-46; 094-955-27-46

847.50 грн.
0 шт
Сообщить о наличии
AKS

жм. Радужный, 19/1

700-02-84

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

пр. Добровольского, 109 (центр)

795-30-67; 094-951-60-67

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

пр. Добровольского, 128

095-480-14-92

856.30 грн.
0 шт
Сообщить о наличии
AKS

пр. Небесной Сотни, 10

747-32-36

847.50 грн.
0 шт
Сообщить о наличии
AKS

с. Крыжановка, ул. Ген. Бочарова, д. 62, секц. 8,9,10, пом.5

772-23-06; 094-997-63-06

847.50 грн.
0 шт
Сообщить о наличии
AKS

г. Южный, ул. Мира, 13/5

(04842) 2-32-58

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Академическая, 16Б

746-50-21

847.50 грн.
0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Балковская, 30Б

709-40-27; 094-917-40-27

850.60 грн.
0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Большая Арнаутская, 99

706-69-26

842.90 грн.
0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Бочарова, 47

703-69-21; 094-955-99-21

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Ген. Петрова, 46

050 468 19 84

850.60 грн.
0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Глушко, 11Г

050 468 19 60

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

г. Южный, ул. Григорьевского десанта, 30/16Е

(04842) 2-32-80

924.20 грн.
0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Марсельская, 56

050-468-19-41

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Заболотного, 54/2

788-17-24; 094-886-17-24

850.60 грн.
0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Ивана и Юрия Липп, 1 (А39)

700-20-69; 094-952-50-69

904.20 грн.
0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Ивана и Юрия Липп, 1 (А41)

700-20-69; 094-952-50-69

847.50 грн.
0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Ильфа и Петрова, 10/1

050 468 19 59

847.50 грн.
0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Королева, 65

709-40-21;094-917-40-21

847.50 грн.
0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Космонавтов, 33

770-10-46; 094-995-50-46

945 грн.
0 шт
Сообщить о наличии
AKS

Одесская обл., с. Лиманка, «Радужний» масcив «Ульяновка» д. 16/1, помещение 12Н

050-468-19-40

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Костанди, 162/2 пом 3

704-50-26, 094-932-70-26

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Левитана, 101

050-021-01-22

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Люстдорфская, 123/1

749-21-12

847.50 грн.
0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Малиновского, 1/1

771-70-25; 094-997-10-25

847.50 грн.
0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Марсельская, 32/3

7701402;0949955402;0504681966

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

г. Б.-Днестр., ул. Свято-Георгиевская, 4 (ЦРБ)

0484929028 0963347554

0 шт
Сообщить о наличии
Диалипон Турбо р-р д/инф 1,2% 50мл №10 фл ФАРМАК A16A X01 Препарат вводится внутривенно капельно. Диалипон ® Турбо вводят непосредственно из флакона (т.е. без растворителя) в дозе 600 мг в сутки (содержимое 1 флакона) в течение не менее 30 мин. В связи с т... 835.4
Нет элементов для отображения!
Меню
Меню