Дикор Лонг 40мг №50 таб

MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01D09ED2.1FD04CD0" Данный документ является веб-страницей в одном файле, также называемой файлом веб-архива. Если вы видите это сообщение, значит, данный обозреватель или редактор не поддерживает файлы веб-архива. Загрузите обозреватель, поддерживающий веб-архивы, например Windows® Internet Explorer®. ------=_NextPart_01D09ED2.1FD04CD0 Content-Location: file:///C:/6813E762/UA110120101_F89B.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" ЗАТВЕРДЖЕi= 3;О

ІНСТ= РУКЦІЯ

= 076;ля медичного застосуванl= 5;я|вжива= 085;ня| лікарськогl= 6; засобу

=  

= 044;ИКОР лонг |

(DI= 057;OR long)

 

= 057;клад:

= 076;іюча речовина: isosorbide dinitrate;|

1 таблетка містить 20 мг або 40 мг, або 60 мг ізосорбіду динітрату |;

= 076;опоміжні речовини: лактоза= ;, моногідрат; крохмаль кукурудзянl= 0;й; целюлоза мікрокристk= 2;лічна; поліакрилаm= 0;на дисперсія; ме= 090;акрилатног&= #1086; сополімеру дисперсія; кросп&= #1086;відон; повідон; гіпромелозk= 2;; гідроксипрl= 6;пілцелюлоз= 072;; = 82;ремнію діоксид колоїдний безводний; магнію стеарат; титану діоксид (Е 171); тальк; натрі= 102; лаурилсульm= 2;ат.

 

= 051;ікарська форма. Таблет = 82;и пролонговаl= 5;ої дії.

 

Основні фізико-хімі = 95;ні властивостo= 0;: таблет&= #1082;и білого кольору з двоопуклою гладкою поверхнею, покриті плі = 74;ковою оболонкою, через яку можуть бути = 074;идимі контури гранул.

 

= 060;армакотера&= #1087;евтична група.

Вазо= ;дилататори, що застосов = 91;ються у кардіологіo= 1;. Код АТХ C01D A08.

 

Фармако = 83;огічні властивостo= 0;.

Фармако = 76;инаміка.

Поді= ;бно до всіх органічних нітратів, ізосорбіду динітрат (ІСДН) діє як донор оксид = 91; азоту (NO). NO призводить до розслабленl= 5;я гладких м’я = 79;ів судин шляхо = 84; стимуляції гуанілатциl= 2;лази і подальшог = 86; збільшення концентрацo= 0;ї внутрішньоl= 2;літинного циклічного гуанілатмоl= 5;офосфату (цГМФ). Таким чином стиму = 83;юється (цГМФ)-залежн&#= 1072; протеїнкінk= 2;за, і внаслідок цього змінюється фосфорилювk= 2;ння різних протеїнів у клітині гладкого м’яза. У свою чергу, це при&#= 1079;водить до дефосфорилn= 2;вання легких ланц = 02;жків міозину і зниження контрактилn= 0;ності.

ІСДН= ; спричиняє розслабленl= 5;я гладких м’язів суди = 85;, що призводи = 90;ь до вазодилатаm= 4;ії. Розширення вен сприяє венозному «депонуванl= 5;ю» крові і зменшує венозне повернення до серця; таким чином знижується шлуночковиl= 1; кінцевий діастолічнl= 0;й тиск і об’єм (переднаван = 90;аження).

Дія на артерії, а при вищих дозах – на артеріоли призводить до зниження системного судинного опору (післянаван = 90;аження). Це, у свою чергу, поліпшує функцію серця.

Впли= ;в як на переднаванm= 0;аження, так і на післ&#= 1103;навантажен= ня призводить до зменшенн = 03; споживання серцем кисн = 02;.

Крім того, ІСДН сп&#= 1088;ичиняє перерозподo= 0;л кровотоку д = 86; субендокарk= 6;іальних відділів серця в умовах атеросклерl= 6;тичного ураження. Останній ефект, можливо, поя= 089;нюється селективноn= 2; дилатацією великих коронарних судин. Дилатація колатеральl= 5;их артерій, спричинена нітратами, може поліпшуватl= 0; перфузію міокарда пр = 80; стенозі судин. Окрім цього, нітрати протидіють = 87;ояві та усувають коронарні спазми.

У пацієнтів і = 79; застійною серцевою недостатніl= 9;тю нітрати поліпшують гемодинаміl= 2;у у спокої та при навантаженl= 5;і.

 

Фармако = 82;інетика.=

У травному тракті ІСДН вивільнюєтn= 0;ся з таблетки пролонговаl= 5;ої дії повільн = 86;, протягом кількох годин. Абсор= 073;ція активної речовини висока. Біодоступнo= 0;сть – 22 % (ефект першого проходженнn= 3; через печінку). Терапевтичl= 5;а концентрацo= 0;я досягаєтьсn= 3; через 30 хвили&= #1085;, максимальнk= 2; концентрацo= 0;я (Cmax) – 1 годину. Зв’язуваннn= 3; з білками плазми кров = 10; – 30 %. Період напіввиведk= 7;ння становить 12 годин. ІСДН метаболізуn= 8;ться у печінці з утворенням ізосорбіду-2-&#= 1084;ононітрату (Т1/2 – 1,5-2 години) та ізосорбіду-5-&#= 1084;ононітрату (Т1/2 – 4-6 годинl= 0;). Обидва метаболіти мають фарма = 82;ологічну активність. Виводиться нирками (в основному у вигляді метаболітіk= 4;).

 

Клiнiчнi  характериl= 9;тики.

По= 082;азання.

      =     Лікуван = 85;я та профілактиl= 2;а стенокардіo= 1; (у тому числі після інфаркту міокарда);

      =     лікуван = 85;я тяжкої хронічної серцевої не = 76;остатності у комбінаці = 11; з глікозидамl= 0;, діуретикамl= 0;, інгібітораl= 4;и АПФ.

 =

Прот= ;ипоказання.

Препар = 72;т протипоказk= 2;ний при:

      =   підвище = 85;ій чутливості до ізосорбіду динітрату, інших нітратних сполук або інших компонентіk= 4; препарату;=

        гострій судинній недостатноl= 9;ті (шок, судинни&#= 1081; колапс);

        кардіог = 77;нному шоці, при неможливосm= 0;і корекції кінцевого діастолічнl= 6;го тиску лівог = 86; шлуночка за допомогою відповідниm= 3; заходів;

        виражен = 10;й гіпотензії (систолічни = 81; артеріальн&= #1080;й тиск (АТ) нижче 90 мм рт. ст.);=

        гіпертр = 86;фічній обструктивl= 5;ій кардіоміопk= 2;тії;

        констри = 82;тивному перикардитo= 0;;

      =   тампона = 76;і серця;

      =   тяжкій анемії;

      =   підвище = 85;ому внутрішньоm= 5;ерепному тиску (у тому числі при черепно-моз = 82;овій травмі, геморагічнl= 6;му інсульті), оскільки венодилатаm= 4;ія може призвести д = 86; його подальшого підвищення;

      =   кровоте = 95;і, тяжкій гіповолеміo= 1; (ізосорбіду динітрат, знижуючи венозне пов = 77;рнення, може спрово = 82;увати синкопе);

      =   аорталь = 85;ому стенозі, мітральномm= 1; стенозі;

      =   закрито = 82;утовій глаукомі;=

      =   тяжких порушеннях функцій печінки та/або нирок, гіпертиреоk= 9;і;

      =   гіпотер = 84;ії;

      =   гостром = 91; інфаркті міокарда з низьки= 084; тиском наповнення.

Під час терапії нітратами н = 77; можна засто = 89;овувати інгібітори фосфодіестk= 7;рази (наприклад силденафіл, див. розділ «Взаємодія = 79; іншими лікарськимl= 0; засобами та інші види взаємодій»).

 

Взає= ;модія з іншими лікарськимl= 0; засобами та інші види взаємодій.=

Гі= 087;отензивна дія препарату може посилю = 74;атись при одночас = 85;ому застосуванl= 5;і з іншими судинорозшl= 0;рювальними засобами, такими як бета-блокат = 86;ри, блокатори кальцієвих каналів, вазодилатаm= 0;ори з етанолом, нейролептиl= 2;ами та трициклічнl= 0;ми антидепресk= 2;нтами.

Ін= 075;ібітори фосфодіестk= 7;рази (силденафіл, &#= 1090;адалафіл, варденафіл) = 211; протипоказk= 2;не одночасне застосуванl= 5;я ізосорбіду динітрату з цими препаратамl= 0;, оскільки пі = 76; час застосуванl= 5;я ізосорбіду динітрату протипоказk= 2;не лікування еректильноo= 1; дисфункції цими препаратамl= 0;, тому що існує потенційна небезпека неконтрольl= 6;ваної артеріальнl= 6;ї гіпотензії, небезпечниm= 3; для життя серцево-суд = 80;нних ускладнень. = 059; разі потреб = 80; інгібітори фосфодіестk= 7;рази слід прийма = 90;и не раніше ні= 078; через 72 години післ = 03; прийому нітратів.=

Ін= 075;ібітори АПФ, фенотіазинl= 0;, інші нітрат = 80;/нітрити, хінідин, новокаїнамo= 0;д, інгібітори МАО, наркотичні аналгетики R= 11; потенціюваl= 5;ня гіпотензивl= 5;ої дії ізосорбіду динітрату, можливий розвиток ортостатичl= 5;ого колапсу.

Ди= 079;опірамід – можливе зменшення ефективносm= 0;і ізосорбіду динітрату.=

Ди= 075;ідроергота&= #1084;ін – концентрацo= 0;я дигідроергl= 6;таміну у крові може підвищуватl= 0;ся, що призводить до підсилен = 85;я його гіпертензиk= 4;ної дії.

Но= 088;адреналін, ацетилхоліl= 5;, гістамін – послабленнn= 3; їх ефектів при застосуванl= 5;і з нітратами, оскільки ізосорбіду динітрат мо = 78;е бути їх фізіологічl= 5;им антагоністl= 6;м.

Ге= 087;арин – можливе зн= 080;ження його антикоагулn= 3;нтного ефекту.

Ал= 082;оголь – можливі тяжкі дисульфідаl= 4;-алкогольні реакції, в т.ч. тяжка гіпотензія, колапс.

Пр= 080; одночасномm= 1; застосуванo= 0; симпатомімk= 7;тичних засобів (адреналіну, ефедрину, но= 088;адреналіну, нафтизину, мезатону, ізадрину) мо= 078;ливе зниження антиангінаl= 3;ьного ефекту ізос = 86;рбіду динітрату.=

 

Особ= ;ливості застосуванl= 5;я.

i= 5;репарат можна застосовувk= 2;ти з особливою обережністn= 2; та при ретельному спостережеl= 5;ні лікаря:

  &nb= sp;       при порушенні функції лівого шлуночка (лі= 074;ошлуночков&= #1072; недостатніl= 9;ть); слід уникат = 80; зниження систолічноk= 5;о АТ нижче 90 мм= ; рт. ст.;

  &nb= sp;       при ортостатичl= 5;ій гіпотонії;=

  &nb= sp;       при анемії;

  &nb= sp;       при хірургічниm= 3; втручаннях;

  &nb= sp;       при застосуванl= 5;і препарату може розвин = 91;тися толерантніl= 9;ть до інших пре= 087;аратів, які містять нітрати;

  &nb= sp;       при гіпоксемії, що може бути спричинена перерозподo= 0;лом кровоточу у зоні гіперв = 77;нтиляції при захворюванl= 5;ях легень.

Пр= 077;парат не застосов = 91;вати для усуненн = 03; гострих нападів стенокардіo= 1;.

Пр= 077;парат слід з обережністn= 2; призначати = 87;ацієнтам зі схильністю до ортостатичl= 5;их реакцій, з гіпотиреозl= 6;м, недостатніl= 4; харчуванняl= 4;, а також пацієнтам л = 10;тнього віку з огляд= 091; на вікові зміни функції печінки, нир= 086;к та серця, супутні захворюванl= 5;я та прийом інших ліків.

Пр= 080;йом ізосорбіду динітрату може вплива = 90;и на результати калориметрl= 0;чного визначення холестеролm= 1;.

Ун= 080;кати вживання алкоголю пі = 76; час лікуван = 85;я препаратом.

Па= 094;ієнтів слід попередити, що антиангі = 85;альний ефект ізосорбіду динітрату тісно пов'язаний з його режимо = 84; дозування, тому запропоновk= 2;ного графіку дозування слід ретельно дотримуватl= 0;ся.

Пі= 076; час лікування, особливо пр = 80; поступовомm= 1; підвищенні дози, необхідний контроль артеріальнl= 6;го тиску та частоти серцевих скорочень.=

Описан = 80;й розвиток толерантноl= 9;ті (зниження ефективносm= 0;і), а також перехресна толерантніl= 9;ть до інших ліків нітратного типу (знижен= 085;я ефекту, якщо пацієнт перед тим приймав інший нітрат). Для запобіганнn= 3; зниженню аб = 86; втраті ефек = 90;у слід уникат = 80; тривалого прийому великих доз      (120 мг на добу).

Пацієн = 90;ам, які знаходятьсn= 3; на підтримуючo= 0;й терапії препаратом, необхідно повідомити, що їм не можна приймати препарати, котрі містять інгібітори фосфодіестk= 7;рази (наприклад, силденафіл, тадалафіл, варденафіл), через ризик розвитку неконтрольl= 6;ваної артеріальнl= 6;ї гіпотензії.

Унаслі = 76;ок того, що препарат містить лактозу, йог= 086; не можна призначати пацієнтам з такими рідкісними генетичнимl= 0; захворюванl= 5;ями як непереносиl= 4;ість галактози, спадковий лактазодефo= 0;цит Лаппа, глюкозо-гал = 72;ктозна мальабсорбm= 4;ія.

Унаслі = 76;ок того, що препарат містить цукрозу, препарат не можна призначати пацієнтам з такими рідкісними генетичнимl= 0; захворюванl= 5;ями як неперено = 89;имість фруктози, порушення всмоктуванl= 5;я глюкози і галактози (глюкозо-гал= 072;ктозна мальабсорбm= 4;ія), цукрозо-ізо = 84;альтазна недостатніl= 9;ть.

 

 

 

Застосу= ;вання у період вагітності або годуван = 85;я груддю.

Даних стосовно безпеки застосуванl= 5;я ізосорбіду динітрату в період вагітності недостатньl= 6;. У      І триместрі вагітності застосуванl= 5;я препарату протипоказk= 2;не. У ІІ-ІІІ триместрах = 74;агітності препарат мо = 78;на застосовувk= 2;ти тільки з урахуванняl= 4; співвідношk= 7;ння «очікувана користь для матері/поте = 85;ційний ризик для плода».

При необхідносm= 0;і застосуванl= 5;я препарату г = 86;дування груддю слід припинити.=

<= o:p> 

&= #1047;датність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспl= 6;ртом або іншими механізмамl= 0;.

Препар = 72;т може впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспl= 6;ртом або роботу з іншими механізмамl= 0;.

 

Спосіб застосуванl= 5;я та дози.

У разі відсутностo= 0; інших рекомендацo= 0;й препарат застосовувk= 2;ти незалежно від приймання ї = 78;і, не розжовуючи = 10; запиваючи достатньою кількістю води.

ДИКОР лонг 20 мг: по 1 таблетці 2 рази на добу. Другу/насту = 87;ну дозу слід приймати не раніше ніж через 6-8 годин після прийому першої дози. При підвище = 85;ій потребі в нітратах денну дозу можна збільшити д = 86; 1 таблетки 3 рази на добу, з інтервало = 84; 6 годин.

ДИКОР лонг 40 мг: по 1 таблетці 1 раз на добу. П&= #1088;и підвищеній потребі в нітропрепаl= 8;атах денну дозу можна збільшити д = 86; 1 таблетки 2 рази на добу. Другу/насту = 87;ну дозу слід приймати не раніше, ніж через 6-8 годин після прийому першої дози.

ДИКОР лонг 60 мг: по 1 таблетці 1 раз на добу. При підвищеній потребі в нітратах денну дозу можна збільшити д = 86; 1 таблетки 2 рази на добу. Другу/насту = 87;ну дозу слід приймати не раніше ніж через 6-8 годин після прийому першої дози.

Ліку= ;вання слід розпочинатl= 0; з найменших = 076;оз, поступово збільшуючи дозу до необхідної. Максимальнk= 2; добова доза становить 120 мг. Триваліс= 090;ь курсу лікування визначаєтьl= 9;я індивідуалn= 0;но. Препарат призначениl= 1; для тривалого застосуванl= 5;я, яке не можна різко припиняти.

Нема= ;є свідчень пр = 86; необхіднісm= 0;ь змінювати дозування для пацієнтів літнього віку.

 

Діти. =

= 53;е застосовувk= 2;ти дітям.

 

Пе= 088;едозування.=

Симптом = 80;:

·      =    зниженн = 03; артеріальнl= 6;го тиску ≤ 90 мм= ; рт. ст.;

·      =    блідіст = 00;;

·      =    підвище = 85;е потовиділеl= 5;ня;

·      =    слабке наповнення пульсу; <= span lang=3DUK style=3D'font-size:12.0pt;mso-ansi-language:UK'>

·      =    тахікар = 76;ія;

·      =    запамор = 86;чення (у тому числі ортостатичl= 5;і реакції при зміні положення тіла);

·      =    головни = 81; біль;

·      =    слабкіс = 90;ь;

·      =    нудота;

·      =    блюванн = 03;;

·      =    діарея;

·      =    відносн = 86; пацієнтів, які приймал = 80; інші нітрат = 80;, повідомлялl= 6;ся про випадки метгемоглоk= 3;інемії. Під час біот= 088;ансформаці&= #1111; ізосорбіду динітрату в = 80;вільняютьс&#= 1103; нітритні іони, що можуть інду = 82;увати метгемоглоk= 3;інемію та ціаноз із подальшим тахіпное, відчуттям тривожностo= 0;, втратою свідомості та зупинкою серця. Не мож&#= 1085;а виключити можливості цієї побічної ре = 72;кції при передоз = 91;ванні ізосорбіду динітрату;

·      =    надмірн = 10; дози можуть підвищуватl= 0; внутрішньоm= 5;ерепний тиск, що іноді спричиняє церебральнo= 0; симптоми.

Загальн = 10; заходи:

·      =      спинити надходженнn= 3; препарату;=

·      =      загальн = 10; заходи, що застосовуюm= 0;ь у випадку спричиненоo= 1; нітратами артеріальнl= 6;ї гіпотензії:

·      =      надати пацієнтові горизонталn= 0;не положення з опущеною головою при низькому узголів’ї;

·      =      забезпе = 95;ити надходженнn= 3; кисню;

·      =      збільши = 90;и циркулюючиl= 1; об’єм;

·      =      провест = 80; спеціальну протишоковm= 1; терапію (пацієнт має перебувати = 91; відділенні інтенсивноo= 1; терапії).

С= 087;еціальні заходи.

Сп= 077;цифічного антагоністk= 2; судинорозшl= 0;рювального ефекту ізосорбіду динітрату н = 77;має. Оскільки артеріальнk= 2; гіпотензія, що розвиває = 90;ься при передозуваl= 5;ні, є результат = 86;м венодилатаm= 4;ії та артеріальнl= 6;ї гіповолеміo= 1;, терапія має бути спрямо = 74;ана на збільшення об’єму циркулюючоo= 1; крові (див. «Загальн = 10; заходи»). Іноді буває досить нада = 90;и пацієнтові горизонталn= 0;ного положення. Інколи необхідно зробити внутрішньоk= 4;енну інфузію 0,9 % розчину натрію хлориду (або аналогічноk= 5;о) розчину. Застосуванl= 5;я адреналіну = 91; такій ситуації не рекомендуєm= 0;ься (переважає шкідливий ефект над позитивним).

Лікуван = 85;я метгемоглоk= 3;інемії:

– відновлюваl= 3;ьна терапія з вітаміном С, метиленовиl= 4; синім або толуїдиновl= 0;м синім на вибір;

– застосуванl= 5;я кисню (у разі потреби);

– штучн= 072; вентиляція, заміна кров = 10; (у разі потреби).

– гемодіаліз (= 091; разі потреби).

= 056;еанімаційн&= #1110; заходи:

у випадку ознак зупинки дихання або кровообігу негайно слі = 76; вжити реанімаційl= 5;их заходів.

 

Побі= ;чні реакції.

= 047; боку серцево-суд = 80;нної системи: периферичнl= 0;й набряк (зазв= 080;чай у пацієнтів = 110;з лівошлуночl= 2;овою недостатніl= 9;тю); короткочасl= 5;а гіперемія обличчя; артеріальнk= 2; гіпертензіn= 3; та/або ортостатичl= 5;а гіпотензія; брадикардіn= 3;; порушення серцевого ритму; рефлекторнk= 2; тахікардія; при першому застосуванl= 5;і або при збільшенні дози спостерігаn= 8;ться зниження артеріальнl= 6;го тиску та/або при зміні по= 083;оження тіла, інколи, при значном = 91; зниженні артеріальнl= 6;го тиску, може спостерігаm= 0;ися посилення симптоматиl= 2;и стенокардіo= 1;; може розвинутисn= 3; колапс (що іноді супроводжуn= 8;ться брадиаритмo= 0;єю (уповільнен = 85;ям пульсу) та короткочасl= 5;ою втратою свідомості (синкопе). Під час терапії препаратом може виникнути тимчасова гіпоксемія через відносний перерозподo= 0;л кровоточу в альвеолярнo= 0; зони з гіповентилn= 3;цією. У хворих на ішемічну хворобу серця це мож= 077; призвести д = 86; тимчасової гіпоксії міокарда.=

= 047; боку травного тракту: нудота; блювання; печія; запор, відчуття легкого печіння язика, сухість у ро= 090;і.

= 047;агальні розлади: відm= 5;уття слабкості.=

= 047; боку нервової системи: крововилив = 91; гіпофіз у пацієнтів з недіагностl= 6;ваною пухлиною гіпофіза; головний біль; запаморочеl= 5;ня; сонливість; відчуття жару; «нітратний&raqu= o; головний біль на початку лікування, який зазвичай поступово зменшуєтьсn= 3;/зникає при подальшому прийомі препарату, але може бут= 080; сильним та стійким.

= 047; боку шкіри т= 072; підшкірної тканини: почервонінl= 5;я шкіри та алергічні реакції, вкл= 102;чаючи висипання, свербіж, ангіоневроm= 0;ичний набряк; блідість шкірних пок = 88;ивів; в окремих випадках спостерігаn= 8;ться ексфоліатиk= 4;ний дерматит; синдром Стівенса-Дж = 86;нсона.

= 047; боку органі = 74; зору: нечіткість = 79;ору; закритокутl= 6;ва глаукома; випадки зорових галюцинаціl= 1;; звуження поля зору.

= 047;агальні порушення:= пр&#= 1080;пливи; пітливість; діафорез; гематологіm= 5;ні побічні ефекти, включаючи метгемоглоk= 3;інемію; випадки ізосорбіду динітратінk= 6;уктивної гемолітичнl= 6;ї анемії у пацієнтів і = 79; супутньою недостатніl= 9;тю глюкозо-6-фос&#= 1092;атдегідрог= енази.

Були описані випадки розвитку толерантноl= 9;ті до ізосорбіду динітрату, а також перех = 88;есної толерантноl= 9;ті до інших нітратів.=

Тривал = 77; застосуванl= 5;я високих доз та/або скоро= 095;ення інтервалу між прийома = 84;и може призвести д = 86; зниження аб = 86; навіть до втрати ефекту препарату.=

Повідо = 84;лялося про випадки значного збільшення рівня ренін = 91; та альдостероl= 5;у в плазмі крові, асоційованl= 6;го зі зниження = 84; швидкості гломерулярl= 5;ої фільтрації та кліренсу осмотично вільної вод = 80; у хворих на цироз печінки, особливо з асцитом.

 

= 058;ермін придатностo= 0;.

3 роки.

 

Умов= ;и зберігання.

Зберігати при температурo= 0; не вище 30 ºС в оригінальнo= 0;й упаковці.=

Зберігати в недоступноl= 4;у для дітей місці.

 

Упак= ;овка.

По 50 таблето = 82; у банці полі&= #1084;ерній у пачці з картону.

Або по 50 таблеток (10х5) m= 1; блістерах у пачці з картону.

 

Категор= ;ія відпуску.  

За рецептом.

 

= 042;иробник.

ТОВ Науково-вир = 86;бнича фірма «МІКРОХІМ».

 

Мiсцезнаm= 3;одження виробника т = 72; його адреса = 084;ісця провадженнn= 3; діяльності.

Україн = 72;, 93000, Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Леніна, 33.

------=_NextPart_01D09ED2.1FD04CD0 Content-Location: file:///C:/6813E762/UA110120101_F89B.files/item0001.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml ------=_NextPart_01D09ED2.1FD04CD0 Content-Location: file:///C:/6813E762/UA110120101_F89B.files/props0002.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml ------=_NextPart_01D09ED2.1FD04CD0 Content-Location: file:///C:/6813E762/UA110120101_F89B.files/themedata.thmx Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: application/vnd.ms-officetheme UEsDBBQABgAIAAAAIQCCirwT+gAAABwCAAATAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbKyRy2rDMBBF 94X+g9C22HK6KKXYzqJJd30s0g8Y5LEtao+ENAnJ33fsuFC6CC10IxBizpl7Va6P46AOGJPzVOlV XmiFZH3jqKv0++4pu9cqMVADgyes9AmTXtfXV+XuFDApmaZU6Z45PBiTbI8jpNwHJHlpfRyB5Ro7 E8B+QIfmtijujPXESJzxxNB1+SoLRNegeoPILzCKx7Cg8Pv5DCSAmAtYq8czYVqi0hDC4CywRDAH an7oM9+2zmLj7X4UaT6DF9jNBDO/XGD1P+ov5wZb2A+stkfp4lx/xCH9LdtSay6Tc/7Uu5AuGC6X t7Rh5r+tPwEAAP//AwBQSwMEFAAGAAgAAAAhAKXWp+fAAAAANgEAAAsAAABfcmVscy8ucmVsc4SP z2rDMAyH74W9g9F9UdLDGCV2L6WQQy+jfQDhKH9oIhvbG+vbT8cGCrsIhKTv96k9/q6L+eGU5yAW mqoGw+JDP8to4XY9v3+CyYWkpyUIW3hwhqN727VfvFDRozzNMRulSLYwlRIPiNlPvFKuQmTRyRDS SkXbNGIkf6eRcV/XH5ieGeA2TNP1FlLXN2Cuj6jJ/7PDMMyeT8F/ryzlRQRuN5RMaeRioagv41O9 kKhlqtQe0LW4+db9AQAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEAa3mWFoMAAACKAAAAHAAAAHRoZW1lL3Ro ZW1lL3RoZW1lTWFuYWdlci54bWwMzE0KwyAQQOF9oXeQ2TdjuyhFYrLLrrv2AEOcGkHHoNKf29fl 44M3zt8U1ZtLDVksnAcNimXNLoi38Hwspxuo2kgcxSxs4ccV5ul4GMm0jRPfSchzUX0j1ZCFrbXd INa1K9Uh7yzdXrkkaj2LR1fo0/cp4kXrKyYKAjj9AQAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEAoLwYxrUG AACDGwAAFgAAAHRoZW1lL3RoZW1lL3RoZW1lMS54bWzsWc9uG0UYvyPxDqO9t7ETO42jOFXs2A20 aaPYLepxvB7vTjO7s5oZJ/WtSo9IIERBHKgEXDggIFKLuLTv4D5DoAiK1Ffgm5ldeyfekKSNoILm EHtnf9//P/PNeOXy3YihXSIk5XHdK18seYjEPu/TOKh7N7vtC0sekgrHfcx4TOreiEjv8uq776zg ZRWSiCCgj+UyrnuhUsny3Jz0YRnLizwhMbwbcBFhBY8imOsLvAd8IzY3XyotzkWYxh6KcQRsx9+M fxo/GR+gG4MB9Ym3mvFvMRASK6kXfCY6mjvJiL5+tj8+GD8dPx4fPLsH35/C58eGtr9T1hRyJJtM oF3M6h6I7vO9LrmrPMSwVPCi7pXMnze3ujKHl1Mipo6hzdG1zV9KlxL0d+aNTBH0JkLL7Urt0vqE vwEwNYtrtVrNVnnCzwCw74PlVpc8z0p7qdzIeOZA9uss72apWqq4+Bz/hRmda41Go1pLdbFMDch+ rczgl0qLlbV5B29AFl+dwVcaa83mooM3IItfnMG3L9UWKy7egEJG450ZtA5ou51yn0AGnG0UwpcA vlRK4VMUZMMk27SIAY/VaXMvwne4aAOBJmRY0RipUUIG2IdEb+KoJyjWAvEywbk3dsmXM0taNpK+ oImqe+8nGIpmyu/lk+9fPnmEDvcfH+7/fHj//uH+j5aRQ7WB4yBP9eLbT/58eA/98eirFw8+K8bL PP7XHz785emnxUAop6k6zz8/+O3xwfMvPvr9uwcF8DWBe3l4l0ZEoutkD23zCAwzXnE1Jz1xNopu iGmeYi0OJI6xllLAv6VCB319hFkaHUePBnE9eEtAOykCXhnecRTuhGKoaIHkq2HkADc5Zw0uCr1w VcvKubk7jINi4WKYx21jvFsku4ljJ76tYQJ9NUtLx/BmSBw1txiOFQ5ITBTS7/gOIQXW3abU8esm 9QWXfKDQbYoamBa6pEt7TjZNiTZoBHEZFdkM8XZ8s3kLNTgrsnqd7LpIqArMCpTvEua48QoeKhwV seziiOUdfg2rsEjJzkj4eVxLKoh0QBhHrT6RsojmhgB7c0G/iqGDFYZ9k40iFykU3SnieQ1znkeu 851miKOkCNuhcZjHvid3IEUx2uKqCL7J3QrRzxAHHB8b7luUOOE+uRvcpIGj0jRB9Juh0LGE1u10 4IjGf9eOGYV+bHPg/NoxNMDnXz4syKw3tRGvwZ5UVAkbR9rvcbijTbfJRZ+++T13HQ/jLQJpPrvx vG25b1uu959vucfV82kb7bS3QtvVc4Mdks3IHJ16Yh5QxjpqxMg1aYZmCftGvw2Lmo85UJLJiSoJ 4Wva5x1cILChQYKrD6gKOyFOYOAue5pJIFPWgUQJl3DwM8uFvDUehnZlj41VfaCw/UFitcn7dnlB L2fnhgkbs/sE5rCaCVrQDE4rbOFSyhTMfhVhZa3UqaWVjWqm9TnSJiZDTGdNg8WJN2EgQTDGgJcX 4UivRcNBBTPS1363e3EWFhOF8wyRDHGfpDHSds/GqGyClOWKuTmA3CmIkT4EnuC1nLSaZvsa0k4T pLy4yjHisui9TpSyDJ5GSdfxkXJkcb44WYz26l6tOl/1kI+TujeAMy58jRKIutQzIGYB3CX5Sti0 P7GYTZVPo1nLDHOLoAzXGNbvMwY7fSARUq1jGdrUMK/SFGCxlmT1n6+CW8/LAJvpr6DFwhIkw7+m BfjRDS0ZDIiv8sHOrWjf2ce0lfKhIqIT9vdQjw3FNobw61QFe/pUwlWF6Qj6Ae7ZtLfNK7c5p0WX v90yOLuOWRLitN3qEs0q2cJNHU90ME859cC2Qt2NcWc3xZT8OZmST+P/mSl6P4Gbg4W+joAPN78C I12vdY8LFXLoQklI/baAQcL0DsgWuKuF15BUcP9sPgXZ1Z+25iwPU9ZwAFTbNECCwn6kQkHIFrQl k30nMCune5dlyVJGJqNy6srEqt0ju4R1dQ9c1Hu7h0JIddNN0jZgcEfzz31OK6gX6CEnX29OD5ns vbYG/unJxxYzGOX2YTPQZP6fqFiwq1p6Q57tvXlD9IvpmFXJqgKE5baCWlr2r6jCGbda27FmLJ6v ZspBFGcthsXJQJTA/Q/S/2D/o8Jn9pcMvaF2+Tb0VgQ/RGhmkDaQ1Rfs4IF0g7SLPRic7KJNJs3K ujYdnbTXss36nCfdidwjztaanSbeZ3T2ZDhzxTm1eJ7OTj3s+NquHetqiOzREoWlQXawMYExv4Ll f6XivTsQ6HW47x8yJU0ywW9OAsPo2TF1AMVvJRrS1b8AAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQAN0ZCf tgAAABsBAAAnAAAAdGhlbWUvdGhlbWUvX3JlbHMvdGhlbWVNYW5hZ2VyLnhtbC5yZWxzhI9NCsIw FIT3gncIb2/TuhCRJt2I0K3UA4TkNQ02PyRR7O0NriwILodhvplpu5edyRNjMt4xaKoaCDrplXGa wW247I5AUhZOidk7ZLBggo5vN+0VZ5FLKE0mJFIoLjGYcg4nSpOc0IpU+YCuOKOPVuQio6ZByLvQ SPd1faDxmwF8xSS9YhB71QAZllCa/7P9OBqJZy8fFl3+UUFz2YUFKKLGzOAjm6pMBMpburrE3wAA AP//AwBQSwECLQAUAAYACAAAACEAgoq8E/oAAAAcAgAAEwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAW0NvbnRl bnRfVHlwZXNdLnhtbFBLAQItABQABgAIAAAAIQCl1qfnwAAAADYBAAALAAAAAAAAAAAAAAAAACsB AABfcmVscy8ucmVsc1BLAQItABQABgAIAAAAIQBreZYWgwAAAIoAAAAcAAAAAAAAAAAAAAAAABQC AAB0aGVtZS90aGVtZS90aGVtZU1hbmFnZXIueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAKC8GMa1BgAAgxsA ABYAAAAAAAAAAAAAAAAA0QIAAHRoZW1lL3RoZW1lL3RoZW1lMS54bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEA DdGQn7YAAAAbAQAAJwAAAAAAAAAAAAAAAAC6CQAAdGhlbWUvdGhlbWUvX3JlbHMvdGhlbWVNYW5h Z2VyLnhtbC5yZWxzUEsFBgAAAAAFAAUAXQEAALUKAAAAAA== ------=_NextPart_01D09ED2.1FD04CD0 Content-Location: file:///C:/6813E762/UA110120101_F89B.files/colorschememapping.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml ------=_NextPart_01D09ED2.1FD04CD0 Content-Location: file:///C:/6813E762/UA110120101_F89B.files/header.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"

PAGE=  

 

 

------=_NextPart_01D09ED2.1FD04CD0 Content-Location: file:///C:/6813E762/UA110120101_F89B.files/filelist.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml; charset="utf-8" ------=_NextPart_01D09ED2.1FD04CD0--
По 1 таблетке 1 раз в сутки. Вторую/следующую дозу следует принимать не ранее чем через 6–8 ч после приема первой дозы. При повышенной потребности в нитратах дневную дозу можно повысить до 1 таблетки 2 раза в сутки, с интервалом 6 ч. Дозы и продол. терапии опред. врач.
Есть в наличии
Код товара: C01D A08
Производитель: МИКРОХИМ
Классификация: Медикаменты
Адрес аптеки
Цена
Кол-во
Наличие
AKS

ул. Ивана и Юрия Липп, 1 (А39)

700-20-69; 094-952-50-69

140.90 грн.
1 шт
AKS

пр. Добровольского, 73

788-23-67; 094-886-23-67

140 грн.
1 шт
AKS

ул. Одесса-Главная, 35

784-85-70

142.50 грн.
1 шт
AKS

ул. Д. Ойстраха, 1

709-40-19; 094-917-40-19

142.20 грн.
1 шт
AKS

ул. Пантелеймоновская, 70

49-67-41

134.30 грн.
1 шт
AKS

ул. Семена Палия, 118

750-50-46

136.30 грн.
1 шт
AKS

ул. Семена Палия, 119

759-23-58; 094-921-53-58

146.30 грн.
1 шт
AKS

ул. Королева, 49

746-15-51

137.40 грн.
1 шт
AKS

ул. Семена Палия, 68

700-20-57; 094-952-50-57

146.30 грн.
1 шт
AKS

пр. Добровольского, 128

095-480-14-92

133.60 грн.
1 шт
AKS

ул. Филатова, 86

759-49-76; 094-921-69-76

146.40 грн.
1 шт
AKS

г. Подольск, ул.50 лет Октября, 101

04862-21784

146.30 грн.
1 шт
AKS

Одесская обл. пгт. Тарутино, ул. Центральная, 61, З

0503763343

143.90 грн.
1 шт
AKS

ул. Королева, 33

35-97-72

134.50 грн.
1 шт
AKS

пр. Добровольского, 109 (угол)

798-28-10; 050 468 19 87

138.80 грн.
1 шт
AKS

ул. Соборная пл., 2

722-04-04

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Святослава Рихтера, 125/3

0504861948

117.30 грн.
0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Семена Палия, 88

795-30-56; 094-951-60-56

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Семена Палия, 77

704-50-19; 094-932-70-19

0 шт
Сообщить о наличии
Enter

ул. Пантелеймоновская, 70

717-33-49

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Черняховского, 1А

795-30-92; 094-951-60-92

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Семена Палия, 78

770-14-03; 094-995-54-03

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Мясоедовская, 33

703-68-49; 094-955-98-49

126.40 грн.
0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Марсельская, 32/3

7701402;0949955402;0504681966

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Левитана, 101

050-021-01-22

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Садовая, 2

703-38-24; 094-955-68-24

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

г. Подольск, пр. Победы, 23 (Поликлиника)

04862-30067

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Королева, 65

709-40-21;094-917-40-21

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Бочарова, 1

050-554-0015

143.70 грн.
0 шт
Сообщить о наличии
AKS

г. Южный, ул. Мира, 13/5

(04842) 2-32-58

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

Одесская обл., с. Лиманка, «Радужний» масcив «Ульяновка» д. 16/1, помещение 12Н

050-468-19-40

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

пгт. Овидиополь, ул. Тараса Шевченко, д. 422

(048)788-62-98

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

пр. Добровольского, 98

050-468-19-47

127.80 грн.
0 шт
Сообщить о наличии
AKS

пр. Небесной Сотни, 10

747-32-36

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

с. Крыжановка, ул. Ген. Бочарова, д. 62, секц. 8,9,10, пом.5

772-23-06; 094-997-63-06

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

с. Шабо, ул. Шанцера, 48

(04849) 9-82-60

145.70 грн.
0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Бочарова, 30

050 468 19 68

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Ивана и Юрия Липп, 1 (А41)

700-20-69; 094-952-50-69

129.40 грн.
0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Бочарова, 47

703-69-21; 094-955-99-21

0 шт
Сообщить о наличии
Enter

ул. Гагаринское плато, д. 5-Б

050-468-19-61

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Генерала Петрова, 33

762-57-85

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Глушко, 12

770-14-05; 094-995-54-05

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Заболотного, 39А

700-24-46; 068-737-69-87

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Заболотного, 54/2

788-17-24; 094-886-17-24

119.40 грн.
0 шт
Сообщить о наличии
AKS

г. Подольск, ул. 50 лет Октября, 117/1

04862-26255

0 шт
Сообщить о наличии
AKS

ул. Шклярука, 12Д

783-19-63

117.30 грн.
0 шт
Сообщить о наличии
Дикор Лонг 40мг №50 таб МИКРОХИМ C01D A08 По 1 таблетке 1 раз в сутки. Вторую/следующую дозу следует принимать не ранее чем через 6–8 ч после приема первой дозы. При повышенной потребности в нитратах дневную дозу можно повысить до 1 таблетк... 121.36
Нет элементов для отображения!
Меню
Меню